Algemene voorwaarden

Voldane Hond verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier dat bij haar verblijft.

Voldane Hond zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting, voeding en verzorging van het gastdier.

Voldane hond mag in geval van verwonding of ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) op kosten van de klant een dierenarts consulteren en die maatregelen nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien de situatie van de hond het toelaat, zal er vooraf contact opgenomen worden met de klant of een vertegenwoordiger van de klant. Voldane Hond gaat in voorkomende gevallen naar Dierenartsenpraktijk Suylighem.
dierenarts yuki 2 dierenarts juma balie dierenarts dribbel dierenarts bowy

De klant is aansprakelijk jegens Voldane Hond voor schade, veroorzaakt door het gastdier. Voldane Hond zal alles in het werk stellen om schade te voorkomen, maar zorgt u er dus wel voor dat u een goede aansprakelijkheidsverzekering heeft.

De klant is aansprakelijk jegens Voldane Hond voor verwonding van andere dieren of personen, indien dit is waargenomen door Voldane Hond.

Voldane Hond is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Indien u zonder bericht het gastdier niet binnen 7 dagen na beëindiging van de afgesproken opvangperiode ophaalt, zal Voldane Hond u per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen. Doet u dit niet, dan heeft Voldane Hond het recht het dier naar een asiel te brengen. U blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.